Menighedsrådet

Menighedsråds møder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset onsdage klokken 17.00.

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret fra onsdag før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.

Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Alle menighedsrådsmøderne er offentlige.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.

Dato for møder i 2018 er følgende:

onsdag d. 5. september

onsdag d. 3. oktober

onsdag d. 7. november

onsdag d. 5. december

 

 

Torben Mørup
Formand
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen
Birthe Marie Toft
Næstformand
Kirkeudvalget
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen
Jens Peder Hallum-Olesen
Kasserer
Kirkeudvalget
Præstegårdsudvalget
Mette Guldager Mogensbjerg
Kontaktperson
Aktivitetsudvalget
Peter Guldager Mogensbjerg
Kirkeværge
Kirkeudvalget
Præstegårdsudvalget
Valgbestyrelsen
Bodil Ohrt
Formand for aktivitetsudvalget
Repræsentant for Folkekirkens Hus
Carsten Holmgaard
Aktivitetsudvalget
Trine Villumsen
Kirkebogsførende sognepræst
Aktivitetsudvalget
Christian Bogh
Sognepræst
Informationsudvalget
Kirkeudvalget

Udvalg

Kirkeudvalg:

Udvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser, samt i et samarbejde med kirkeværgen , - af kirketjenerens arbejde.
Udvalget indhenter de enkelte udvalgs ønsker til det kommende års budget, udarbejder forslag til budget og foretager løbende budgetopfølgning:

Udvalget består af:

 • Birthe Marie Toft
 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Peter Guldager Mogensbjerg
 • Christian Bogh

Herudover deltager kordegnen som referent.

Kirkeværgen kan tilsiges ved behandling af relevante sager.

Præstegårdsudvalg:

Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.
Udvalget består af:

 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Peter Guldager Mogensbjerg


Informationsudvalg:

Informations/redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der månedligt annonceres i dagspresse, fremstilles kalenderudskrifter til Kirke og Sognehus, samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.
Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Birthe Marie Toft
 • Christian Bogh
 • Lone Finnerup


Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.
Udvalget består af:

 • Bodil Ohrt, formand
 • Mette Guldager Mogensbjerg 
 • Carsten Holmgaard
 • Trine Villumsen
 • Lone Finnerup

 
Valgbestyrelse:

Udvalget forbereder kommende menighedsrådsvalg.
Udvalget består af:

 • Peter Guldager Mogensbjerg
 • Birthe Marie Toft  
 • Torben Mørup